รวมลิงก์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/สาขาวิชา และองค์การนักศึกษา 8 หน่วยงาน
ดังนี้
📌 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (เพจหลัก)
> https://www.facebook.com/sskruofficial
#สมัครเรียน ✌️🫶🏻
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
> https://www.facebook.com/OASS2021
______________________
1.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/lascsskru
2.คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/edu.sskru.ac.th
3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/SSKRUHUSO
4.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
> https://www.facebook.com/SSKRUBAAC
5.คณะพยาบาลศาสตร์
> https://www.facebook.com/Nursingsisaket
6.วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
> https://www.facebook.com/sskruclg
______________________
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
> https://www.facebook.com/ARITSSKRU
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
> https://www.facebook.com/sisaketcenter
ศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
> https://www.facebook.com/LCSSKRU
ศูนย์พัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
> https://www.facebook.com/sskru.dijital
กองพัฒนานักศึกษา สำนักอธิการบดี
> https://www.facebook.com/StudentDevelopment.sskru
งานวินัยและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
> https://www.facebook.com/sskru.Studentdevelopment
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (หอใน)
> https://www.facebook.com/dorm.sskru
ฝ่ายทุนการศึกษาและแนะแนว
> https://m.facebook.com/groups/523263184384963/?ref=share
______________________
สภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
> https://www.facebook.com/sc.sskru
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
> https://www.facebook.com/profile.php?id=61550766778611
👇👇👇👇
_______________________
📌คณะครุศาสตร์ 12 สาขาวิชา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี)
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100057569404771
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100053556284431…
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/edu.englishsskru
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100057325305231
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/Elementary.Sskru
สาขาวิชาการปฐมวัย คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/earlychildhoodeducation.sskru
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100094760343638
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/ComputerEducationSskru
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/MEDU.SSKRU
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/SSKRUChineseTeaching
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100063631266051
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100082993765893
________________
📌คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 สาขาวิชา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/comsci.sskru
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/foodsciencelascsskru
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/Occ.Health.SSKRU
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/iemesskru
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/civilsskru
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/SportsScience.sskru
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/CMHSSKRU
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/AgriTechLascSskru
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/PDMSSKRU
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/software.sskru
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/lgensskru
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/Comtechsskru
_________________
📌คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 7 สาขาวิชา (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100069980260182
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
> https://www.facebook.com/DBC.SSKRU
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
> https://www.facebook.com/IBA.baac
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
> https://www.facebook.com/MTMSSKRU
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
> https://www.facebook.com/accsskru
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
> https://www.facebook.com/sisaketmanagement
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100057031226973
___________________
📌คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 สาขาวิชา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100005123088278
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/sskruca
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/japanese.sskru.ac.th
สาขาวิชาศิลปและการและการออกแบบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100064815574159
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100069197702686
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/historysskru
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100069070694666
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100076241739877
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสื่อการเรียนรู้ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/LSLMSKRU
_____________________
📌คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 สาขาวิชา
สาขาการพยาบาล
> https://www.facebook.com/Nursingsisaket
_____________________
📌วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง จำนวน 3 สาขาวิชา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
> https://www.facebook.com/P.A.SSKRU
สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100054263929964
สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100063469093786
_____________________
องค์การนักศึกษา 8 หน่วยงาน
สภานักศึกษา ภาคปกติ
> https://www.facebook.com/sc.sskru
องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
> https://www.facebook.com/profile.php?id=61550766778611
สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
> https://www.facebook.com/smolasc.sskru
สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
> https://www.facebook.com/EDUSAMOSSKRU
สโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
> https://www.facebook.com/HUSO.SSKRU
สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
> https://www.facebook.com/student.baac
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100084040539634
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
> https://www.facebook.com/profile.php?id=100083445304629
_________________________
รวบรวมโดย : สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
#SCSSKRU